กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

340฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช บทคัดย่อ/
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล บทที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ บทที่ 3 สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย บทที่ 4 การขัดกันแห่งกฎหมาย บทที่ 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.