ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

200฿

หมวดหมู่:

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

โดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย บทคัดย่อ/
สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอัตราดอกเบี้ยใน ม.7, 224, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top