คู่มือสอบพนักงานเก็บเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานเก็บเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ภาคความรู้ความสามารถ -ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี -ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 -ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 -ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 -ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 -ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 -ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานประทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557 -ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ว่าด้วยการแต่งกายปกติของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557 -ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไ พ.ศ. 2556 -ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคล ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ –ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง -ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

* ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 -ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร -ความรู้ด้านการบริหารเอกสาร -ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล -ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน -ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน -ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน -แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน -แนวข้อสอบงานด้านเอกสาร ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบงานด้านเอกสาร ชุดที่ 2 -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,