คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์+การสรุปเหตุผล)

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,