คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 64 BB-170

255฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 64 BB-170 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

* ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ ประเทศไทยและต่างประเทศ

* แนวข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Windows และแนวข้อสอบ MS Word ,Excel ,PowerPoint

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552

* ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497

* พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

* ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล

* การบริหารเชิงกลยุทธ์

* การบริหารจัดการ

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* การวิเคราะห์นโยบาย

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,