คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* ความรู้ความสามารถทั่วไป(30 คะแนน)

* แนวข้อสอบความสามารถด้านการคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐกิจ และสังคมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

* เจตคติและมุมมอง

*

* ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(70 คะแนน)

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

* ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

* คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,