คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ .ศ. 2560 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบริหารงานและจัดการงานทั่วไป ความสามารถในการศึกาและการจัดการข้อมูล การติดต่อและการประสานงาน ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Word,Excell, PPt …) แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1. แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2. แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,