คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก เป็นเล่มหนังสือเข้าเล่มไสกาวØความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก Øพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 Ø พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522     – แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562Øพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 – แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557 Øพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562Øพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 -แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Øข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553Øกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 Øกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563Øกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558 Øกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารพ.ศ. 2557Øความรู้ด้านการขนส่งทางบกและด้านความปลอดภัยการขนส่งทางบก    -การประกอบการขนส่ง การขนส่งและคมนาคม     -การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท     -การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง Øการวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ Øการบริหารแผนงาน/โครงการ-แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ -แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,