ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย โดย มานิตย์ จุมปา

290฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มานิตย์ จุมปา
ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
สารบัญ
(ย่อ)
บทที่ 1 สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
1.ปทัสสถานทางสังคมประเภทต่างๆ
2. พัฒนาการของกฎหมาย
3.กฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมประเภทอื่น
บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย
1.แม่บทความคิดเรื่อง “กฎหมาย”
2. ลักษณะของกฎหมายในปัจจุบัน
3. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายตามเนื้อหาและกฎหมายตามรูปแบบ
4. กฎหมาย(Law) และกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (legal norm)
บทที่ 3 ที่มาของกฎหมาย
1. กฎหมายลายลักษณ์อัยการ
2. จารีตประเพณี
3. หลักกฎหายทั่วไป
บทที่ 4 ศักดิ์ของกฎหมาย
1. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดศักดิ์ของกฎหมาย
2. ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
3.ผลของการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5 ขอบเขตการใช้กฎหมาย
1. การใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา
2. การใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่
3. การใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล
บทที่ 6 การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย
1. การตีความกฎหมาย
2. ช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7 ประเภทของกฎหมาย
1. กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
2.กฎหมาย
สารบัญ
ญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3.กฎหมายประเภทอื่น ๆ
บทที่ 8 ความหมายและลักษณะของสิทธิ
1. ความหมายของสิทธิ
2. ลักษณะของสิทธิ
บทที่ 9 ประเภทของสิทธิ
1. สิทธิในบุคคลสภาพ
2. สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน
บทที่ 10 ผู้ทรงสิทธิ
1. บุคคลธรรมดา
2. ความสามารถของบุคคล
3. นิติบุคคล
บทที่ 11 เนื้อหาและวัตถุแห่งสิทธิ
1. เนื้อหาแห่งสิทธิ
2. วัตถุแห่งสิทธิ
บทที่ 12 การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
1. นิติเหตุ
2. นิติการณ์
3. นิติกรรม
บทที่ 13 การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ
1. การใช้สิทธิ
2. ข้อจำกัดการใช้สิทธิ
บทที่ 14 การบังคับตามสิทธิ
1. การฟ้องร้องบังคับคดี การบังคับตามสิทธิโดยผ่านทางองค์กรตุลาการ
2. การบังคับตามสิทธิโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg