คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

* ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ,57 และ58

* พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561

* ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

* งานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์

* การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ

* ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

* แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

* แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านจิตวิทยา

* แนวข้อสอบ งานสังคมสงเคราะห์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,