คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

*

* วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ

* แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

* แนวข้อสอบอนุกรม

* แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

* แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

* แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* แนวข้อสอบสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

*

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*

* ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,