คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

* ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545

* ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ

* หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

* สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย

* หลักการพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

* งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร

* งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ

* การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตามกลุ่มวัย

* การบริหารงานสาธารณสุข

* การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข

* ภารกิจงานเภสัชสาธารณสุข

* การคุ้มครองผู้บริโภค

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,