คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการบริหาร

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานการบริการทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,