คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารงบประมาณ

* งานสารบรรณ

* การเขียนหนังสือราชการ

* งานการเงินและบัญชี

* งานพัสดุ

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบงานพัสดุ

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานการเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,