คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลาง) ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนกลาง) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565

* แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

* การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Data Analytics

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน

* การวางแผนกำลังคน

* การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

* บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,