คู่มือสอบผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555

* คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี2555)

* คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสากิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภาย ในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

* จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,