กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มิ.ย. -11 มิ.ย. 2564

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มิ.ย. -11 มิ.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน (ครั้งที่ ๒)

ด้วย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมท่าอากาศยานที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรือง มอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับ สมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (ทำอากาศยาน นครศรีธรรมราช)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน