หนังสือ คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

510฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ผู้แต่ง : เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
จำนวนหน้า : 714 หน้า
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาถึงแนวความคิด ประวัติ หลักการสำคัญและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งเนื้อหาสาระของหนังสือออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ส่วนที่ว่าด้วยหลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น และ 2. ส่วนที่ว่าด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายฉบับ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญและกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีการเรียบเรียงคำอธิบายประกอบบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญหลายฉบับรวมถึงคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg