องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2564

“องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2564

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การจัดการนํ้าเสีย

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเช้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ๖ กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

องค์การจัดการนํ้าเลีย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลทีมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ๖ กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,900-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การจัดการนํ้าเลีย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน องค์การจัดการน้ำเสีย  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล

องค์การจัดการนํ้าเลีย องค์การจัดการนํ้าเลีย เลขที่ ๓๓๓ อาคารเถ้าเป้งง้วน ๑ ขั้น ๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและใส่ชองปิดผนึก ไปที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการนํ้าเลีย เลขที, ๓๓๓ อาคารเล้าเป๋งง้วน ๑ ชั้น ๒๓ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ และเขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่มุม ชอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร
๔.๓ กรณีสมัครทาง online
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน online ได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อรับ สมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัคร และแนบเอกสาร หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ ทำการสมัครผ่านทาง online เป็นวันสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การจัดการน้ำเสีย

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การจัดการน้ำเสีย