คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบข่าวสาร บ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความเข้าใจทางภาษา และการใช้ภาษาไทย

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* การบริหารจัดการโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,