องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-31 พ.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

“องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-31 พ.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมประมง พัฒนาศักยภาพกิจกรรมประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อ เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าสัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ชี่งมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ,หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร

๔.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๔๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
๔.๒ สมัครทางเว็บไซต์องค์การสะพานปลา ตลอด ๒๔ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๒.๑ เบีดเว็ใไซด์องค์การสะพานเ)ลาvwwv.fishmarketco.thหัวข้อ “ ประกาศ/รับสมัครงาน ”
๔.๒.๒ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๔.๒.๓ ชำระเงินค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การสะพานปลา
เลขทีบัญชี ๐๑๐ -๑- ๐๐๐๔๗ – ๒
๔.๒.๔ จัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายังอีเมล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการรับสมัครตามที่กำหนด (ข้อ ๔) รวมถึงหลักฐานการชำระเงิน มาที่อีเมล humanlofishmarket.co.th และติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการสมัครงานทางอีเมล

องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสะพานปลา