คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระบรมราชชนก

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

* หลักธรรมาภิบาล

* แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 54

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* Hardware และSoftware

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอินทราเน็ต

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

* ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* การพัฒนา Web Application

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,