คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือไทย พ.ศ. 2481  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522

* พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ( Word , Excel , PowerPoint) พร้อมแนวข้อสอบ  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,