คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวางแผน
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การวิเคราะห์โครงการ
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*การจัดทำยุทธศาสตร์
*การประสานงานและการบริหารจัดการ
*การติดตามและประเมินผล
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
*ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.
*แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,