หนังสือ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

430฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
สารบัญ
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, กฎหมายเกี่ยวกับรับขนของทางทะเล, อนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับใบตราส่ง, พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับใบตราส่ง, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล, พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534, กฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยทางทะเล, พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล คศ. 1906, กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาท, พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539, ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540, กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน, กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg