คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,