คู่มือสอบนักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* เทคนิคการให้คำปรึกษา

* การจัดการเรียนการสอน(การทำแผนการสอน การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)

* แนวข้อสอบการจัดการเรียนการสอน (การทำแผนการสอน การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า

* การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

* แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,