สรุปชีทราม MKT2101 / MK203 สรุปหลักการตลาด

64฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

MKT2101 / MK203 สรุปหลักการตลาด

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด บทที่ 2 ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด บทที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด บทที่ 4 ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด บทที่ 5 ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 6 ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการชื้อ บทที่ 7 การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย บทที่ 8 แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ บทที่ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บทที่ 10 หีบห่อและตราสินค้า บทที่ 11 ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา บทที่ 12 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า บทที่ 13 การค้าปลีกและการค้าส่ง บทที่ 14 การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด บทที่ 15 การโฆษณา บทที่ 16 การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร บทที่ 17 การขายโดยบุคคล บทที่ 18 การบริหารงานขาย บทที่ 19 การตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 20 ตลาดบริการ บทที่ 21 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม บทที่ 22 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม บทที่ 23 การตลาดและสังคม บทที่ 24 การตลาดในอนาคต ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg