สรุปชีทราม POL4100 / PS420 สรุปหลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

66฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

POL4100 / PS420 สรุปหลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการวิจัย บทที่ 2 พัฒนาการรัฐศาสตร์ บทที่ 3 แนวคิดสำนักปฏิฐานนิยม (Positivsm) กับการวิจัยางรัฐศาสตร์ บทที่ 4 แนวคิดวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ บทที่ 5 หลักเบื้องต้นในการออกแบบการวิจัย (Designing Research) บทที่ 6 การกำหนดกรอบแนวคิด การสร้างมาตรวัด และการกำหนดตัวแปร บทที่ 7 การกำหนดระเบียบวิธีการวิจัย บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 9 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 10 วิธีการเขียนนำ การทบทวนวรรณกรรม วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย เทคนิคการสรุป อภิปรายผล และการเขียนข้อเสนอแนะ บทที่ 11 วิธีการเขียนบืคัดย่อ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กิตติกรรมประกาศ และเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 12 แนวการนำเสนอผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg