สรุปชีทราม POL2303 / PA240 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

48฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

POL2303 / PA240 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือก บทที่ 5 การกำหนดตำแหน่ง บทที่ 6 การประเมินค่างาน บทที่ 7 การกำหนดเงินเดือน บทที่ 8 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน บทที่ 11 วินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ บทที่ 12 แรงงานสัมพันธ์ ส่วนที่ 2 บทที่ 13 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 14 สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 15 แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ UN บทที่ 16 รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ บทที่ 17สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551บทที่ 18 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ เศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg