คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค (Micro-Macro Economic)

* การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง(Economic Analysis)

* การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน

* ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal orFeasibility Study)

* การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

* แนวข้อสอบการเงินการคลัง

* แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงการ/การประเมินโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,