คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

* ความรู้ด้านงานบริหารงบประมาณ

* ความรู้ด้านการบริหารอาคารสถานที่

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้ด้านงานบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* ความรู้ด้านการบริหารสัญญาต่างๆ

* ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

* แนวข้อสอบ งานการเงิน

* แนวข้อสอบ งานพัสดุ

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,