สรุปชีทราม MGT2202 / GM315 สรุปการจัดการสำนักงาน

52฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

MGT2202 / GM315 สรุปการจัดการสำนักงาน

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*
สารบัญ
ภาค 1 การบริหารงานสำนักงานสมัยใหม่ บทที่ 1 บทบาทการบริหารงานสำนักงาน บทที่ 2 โครงสร้างองค์การของสำนักงาน ภาค 2 การวางแผนปัจจัยทางกายภาพ บทที่ 3 การเลือกสถานที่ตั้งสำนักงานและการตกแต่งสำนักงาน บทที่ 4 การจัดการพื้นที่สำนักงาน บทที่ 5 ปัจจัยทางกายภาพในสำนักงาน บทที่ 6 เครื่องใช้สำนักงาน ภาค 3 การจัดระบบและวิธีปฎิบัติงาน บทที่ 7 หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฎิบัติงาน บทที่ 8 กระบวนการปรับปรุงระบบงาน บทที่ 9 เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน ภาค 4 การบริหารงานเอกสาร บทที่ 10 การบริหารงานเอกสาร บทที่ 11 ระบบจัดเก็บเอกสาร บทที่ 12 การควบคุมและการออกแบบ แบบฟอร์ม ภาค 5 อื่นๆ บทที่ 13 การจัดทำรายงาน บทที่ 14 การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ บทที่ 15 การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg