คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 64รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ

* การปฏิรูปประเทศ

* ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

*

* ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

* การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ

* การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

* รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

* การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์

* แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์

* แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

* รวมแนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,