หนังสือ ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับพิเศษ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

238฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับพิเศษ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้แต่ง: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
สารบัญ
part 1 : ความรู้เบื้องต้น ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
part 2 : ความรู้เบื้องต้น กฎหมายแรงงานที่ปรับเพิ่มใหม่
คำถาม-คำตอบ
การเตรียมรับมือกฎหมายแรงงานใหม่ ปี 2560-2562 ภาคปฏิบัติ
part 3 : ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ฉบับลอกใช้ได้เลย)
part 4 : ตัวอย่างระเบียบ ประกาศ คู่มือที่ต้องใช้ในการบริหารงานบุคคล
ตัวอย่าง
ระเบียบปฏิบัติในการลาป่วย
ระเบียบปฏิบัติกรณีพนักงานลาออก
หนังสือตามกลับมาให้มาเคลียร์งาน คืนทรัพย์สิน
ระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานที่หยุดงานเกินสิทธิที่กฎหมายหรือที่บริษัทฯ กำหนด
ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการหยุดงานเกินสิทธิ
ตัวอย่าง
ระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานที่มาสาย
ระเบียบปฏิบัติการห้ามใช้โทรศัพท์ส่วนตัว หรือ สื่อ Social Media ใดๆ ในขณะทำงาน
ระเบียบปฏิบัติในการลดคนในภาวะเศรษฐกิจตกตำ
ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความลับ ทรัพย์สินทางปัญญาและความโปร่ใสในการดำเนินธุรกิจ
หลักการออกหนังสือเตือน
ตัวอย่าง
หนังสือเตือน
หนังสือเตือนฉบับจริง
หนังสือเลิกจ้าง กรณีที่ผิดซ้ำหนังสือเตือน
หลักการเขียนหนังสือเลิกจ้าง
ตัวอย่า
หนังสือเลิกจ้าง
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg