คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.จิกเทิง ปี 64

230฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.จิกเทิง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7.พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

* หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

* หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,