คู่มือสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน  ปี 64

221฿234฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557

* กฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560

* กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544

* กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและค่าทำการตรวจสอบ เครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่ หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2554

* ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559

* ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่ หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2547

* ค่าธรรมเนียมงานบริการชั่งตวงวัด

* การใช้บริการด้านเครื่องวัด

* ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

* ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,