คู่มือสอบประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ รหัสตำแหน่ง 101 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ รหัสตำแหน่ง 101 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
* ภารกิจ และการจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม

* พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

* ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

* พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

* นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2564

* ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศ

* การกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

* การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง

* การประเมินและการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่งคงในเชิงยุทธศาสตร์

* ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์และการวางแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,