คู่มือสอบ อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ รหัสตำแหน่ง 105 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ รหัสตำแหน่ง 105 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2505

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

* พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

* พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558