คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64 BC-36552

280฿

รหัสสินค้า: KP-36552 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64 BC-36552 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

* ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

* การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ

* การติดตามประเมินผล

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.