หนังสือ คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์

152฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
ผู้แต่ง: สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
สารบาญ
บทที่ 1 หลักทั่วไป
ความหมายของการประกันภัย
การประกอบกิจการประกันภัย
ลักษณะของสัญญาประกันภัย
ทฤษฎีที่ใช้ประกอบการพิจารณาของบริษัทผู้รับประกันภัย
การศึกษาวิชาประกันภัย
หลักทั่วไปของกฎหมายประกันภัย
ความหมายของคำว่า “สัญญาประกันภัย”
หลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของคำว่า “ผู้รับประกันภัย” “ผู้เอาประกันภัย” และ “ผู้รับประโยชน์”
หลักเรื่องส่วนได้เสีย
เมื่อการเสี่ยงภัยสิ้นไป ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดเบี้ยประกันภัย
หลักสุจริตอย่างยิ่ง
หลักสัญญาประกันภัยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยทางทะเล
คำศัพท์สำคัญที่ควรทำความเข้าใจในส่วนของประกันวินาศภัย
บทที่ 2 ประกันวินาศภัย
ส่วนที่ 1 หลักทั่วไปของการประกันวินาศภัย
ความหมายของคำว่า “วินาศภัย”
การประกันภัยหลายราย
ก่อนเริ่มเสี่ยงภัยผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
มูลประกันภัยลดน้อยถอยลงไปหนัก
กำหนดราคามูลประกันภัยไว้สูงเกินไปหนัก
การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยล้มละลาย
หน้าที่และความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย
การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย
หน้าที่และความรับผิดของผู้เอาประกันภัย
อายุความ
ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
ขอบเขตของสัญญาประกันภัยในการรับขน
การคิดมูลประกันภัยในการรับขน
วิธีคิดค่าสินไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันภัยในการรับขน
ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน
บทที่ 3 ประกันชีวิต
ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต
หลักการประกันชีวิต
การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต
กรณีบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นโมฆียกรรมตามมาตรา 865
การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน
การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต
หน้าที่และความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต
การเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก
สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันมิได้เจาะจงตัวผู้รับผลประโยชน์ไว้
สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันได้เจาะจงตัวผู้รับผลประโยชน์ไว้
สัญญาประกันชีวิตที่กำหนดให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของผู้เอาประกัน
เป็นผู้รับผลประโยชน์
ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาประกันวินาศภัยกับสัญญาประกันชีวิต
ข้อสังเกตท้ายบท
ภาคผนวก
ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg