คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) สำนักงานศาลปกครอง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) สำนักงานศาลปกครอง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

* สาระสำคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การวางแผนกำลังคน

* การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร

* การบรรจุและแต่งตั้ง

* การประเมินผลการปฏิบัติงาน

* ค่าตอบแทน

* การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

* การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง

* การพัฒนาระบบงาน

* การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

* เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของ HRD ในอนาคต

* การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.