คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินตราพ.ศ. 2501และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2536

* พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561

* กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ. 2548

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทยและธนบัตรไทย

* เทคนิคการตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* แนวข้อสอบการให้บริการ

* แนวข้อสอบเจ้าพนักงานดูเงิน

* แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์