คู่มือสอบพนักงานบริการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน

* พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* เทคนิคการให้บริการด้วยใจ“Service Mind

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบงานบริการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์