หนังสือ พร้อมสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 เก็บเติม 100 คะแนน

252฿

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่มีความต้องการที่จะทำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สามารถ นำไปประยุกต์แก้ไขโจทย์ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 รวมทั้งการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหาและทฤษฎีบทที่สำคัญในการนำไปประยุกต์หรือวิเคราะห์โจทย์พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบระหว่างการอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดหรือเนื้อหาในแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้จัดทำ แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด เพื่อให้เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ สร้างมุมมองในการวิเคราะห์โจทย์ที่ซับซ้อน ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

  • สารบัญ
  • สรุปเนื้อหา บทที่ 1 ระบบจำนวนจริง บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ บทที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย บทที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม บทที่ 6 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ บทที่ 7 เวกเตอร์ในสามมิติ บทที่ 8 จำนวนเซิงซ้อน บทที่ 9 ความน่าจะเป็น บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น บทที่ 11 การแจกแจงปกติ บทที่ 12 ลำดับและอนุกรม บทที่ 13 แคลคูลัสเบื้องต้น แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด 4 ชุด

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg