คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

* สาระสำคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)

* ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง

* คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ

* กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

* คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ

* กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

* คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ

* กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และประเด็นที่น่าออกสอบ

* กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และประเด็นที่น่าออกสอบ

* คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์