หนังสือ เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

270฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง เล่มนี้จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ติวเตอร์บิ๊กได้สรุปเนื้อหาให้ออกมากระชับ และครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบท้ายบทเพื่อให้น้องๆ ได้ทบทวนในแต่ละบทเรียน เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบโรงเรียนเครือสาธิต • จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนดังประจำจังหวัด แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อยาก

  • สารบัญ
  • บทนำ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอน…วิทยาศาสตร์ชีวภาพ บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ตอน…วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ บทที่ 4 สารและสมบัติของสาร บทที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่ บทที่ 6 งานและพลังงาน ตอน…วิทยาศาสตร์กายภาพ บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของโลก บทที่ 8 ดาราศาสตร์และอวกาศ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg