หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๖ (ภาษาพาที)

252฿

คำอธิบาย

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

  • สารบัญ
  • บทที่ ๑ จากผาแต้ม… สู่อียิปต์ บทที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ บทที่ ๔ กทลีตานี บทที่ ๕ ละครย้อนคิด บทที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย บทที่ ๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า บทที่ ๘ ไม้งามในสวนแก้ว บทที่ ๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน บทที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ บทที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ บทที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส บทที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม บทที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน บทที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก บทที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg