หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

225฿

คำอธิบาย

หนังสือ “แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)” เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้ รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้ – แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท – แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน – เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-CODE

  • สารบัญ
  • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 บทที่ 2 การบวก การลบ จำนวนที่มากกว่า 100,000 บทที่ 3 การคูณ การหาร บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ บทที่ 5 เวลา บทที่ 6 เศษส่วน บทที่ 7 ทศนิยม บทที่ 8 มุม บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg