หนังสือ ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

212฿

คำอธิบาย

หนังสือ “ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ซึ่งมีเนือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

  • สารบัญ
  • บทที่ 1 เศษส่วน บทที่ 2 ทศนิยม บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์ บทที่ 5 ร้อยละ บทที่ 6 เส้นขนาน บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg